Szkaplerz karmelitański

Od siedmiu wieków w powszechnym użyciu jest Szkaplerz Najświętszej Maryi Dziewicy z Góry Karmel. Jest to znak przyjęty przez Zakon Karmelitański i zatwierdzony przez Kościół katolicki jako zewnętrzny wyraz Macierzyńskiej Miłości Maryi do nas oraz naszego synowskiego przyjęcia tej Miłości i jej odwzajemnienia.

Słowo „szkaplerz” oznacza szatę wierzchnią, którą mnisi przywdziewali na habit zakonny przygotowując się do codziennej pracy. Z biegiem czasu nabrał on znaczenia symbolicznego: wyrażał niesienie codziennego krzyża przez uczniów i naśladowców Pana Jezusa.

Szkaplerz zaczął symbolizować specjalną więź Karmelitów z Maryją, do czego przyczyniła się wielowiekowa tradycja o maryjnym objawieniu i nadaniu przywilejów tym, którzy ten szkaplerz noszą i – weń odziani – umierają.

Ze strony czcicieli Maryi Szkaplerz symbolizował ufność pokładaną w Jej Macierzyńskiej Miłości, co prowadziło do skutecznego wstawiennictwa przed Bogiem odnośnie wiecznego zbawienia. Przyjmując Jej opiekę w całym życiu, Szkaplerz wyrażał pragnienie naśladowania Jej stylu życia i cnót, szczególnie cnoty czystości przeżywanej według własnego stanu.

W wiekach średnich wielu chrześcijan chciało przyłączyć się do Zakonów wówczas powstałych: Franciszkanów, Dominikanów, Augustianów, Karmelitów. Powstała wiec wspólnota osób świeckich stowarzyszonych poprzez Bractwa. Wszystkie te zakony chciały dać osobom świeckim znak przynależności i uczestnictwa w swojej duchowości i apostolacie. Często znakiem tym była jedna z części habitu zakonnego: płaszcz, sznur czy właśnie szkaplerz. Zakon Karmelitański rozpowszechnił Szkaplerz w zredukowanej formie jako znak przynależności i jako wyraz uczestnictwa w swojej duchowości.

Wychodząc z wielowiekowej tradycji zakonu, potwierdzonej przez autorytet Kościoła, Szkaplerz wyraża wspólnotę z Maryją zobowiązując do naśladowania Pana Jezusa jak to czyniła Ona, doskonały wzór wszystkich uczniów Chrystusa.

Maryja uczy nas:

1. Żyć w otwartości na działanie Boga przyjmując w życiu Jego wolę.

2. Słuchać Słowa Bożego przekazanego w Piśmie Świętym i Tradycji Kościoła.

  1. Odkrywać Je w życiu, przyjmować Je i wprowadzać w czyn.

  2. Nieustannie modlić się szukając i odkrywając Boga obecnego we wszystkich okolicznościach życia.

  3. Być blisko naszych braci i sióstr znajdujących się w potrzebie i solidaryzować się z nimi.

Szkaplerz wyraża ufność w opiekę Maryi i w skuteczność Jej wstawienniczej roli w otrzymaniu łaski wiecznego zbawienia i szybkiego uwolnienia z czyśćca.

Wskazówki praktyczne:

Szkaplerz Karmelitański ma być wykonany z sukna wełnianego koloru brązowego. Na jednej części ma być wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugiej wizerunek Najświętszego Serca Pana Jezusa. Może on być zastąpiony medalikiem z podobnymi wizerunkami, jakkolwiek zaleca się, by pierwsze nałożenie dotyczyło Szkaplerza z materiału. Tylko za pierwszym razem Szkaplerz ma być nałożony według przewidzianego rytu liturgicznego, przez uprawnionego kapłana.

Szkaplerz, będący znakiem Maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym codzienną modlitwą Pod Twoja obronę…

Wszyscy noszący Szkaplerz Karmelitański mają udział we wszelkich łaskach, które otrzymują zakony karmelitańskie.

Więcej na https://www.karmel.pl/szkaplerz-karmelitanski/