Litania do Świętego Jana Kantego

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas
Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Kanty,
Wierny Sługo Jezusa Chrystusa,
Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej,
Czcicielu Meki Pańskiej,
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa,
Czcicielu Najświętszej Bogarodzicy,
Czcicielu Świętej Anny,
Gorliwy naśladowco Świętych,
Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusowa,
Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego,
Ojcze ubogich,
Wzorze chrześcijańskiej dobroci,
Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego,
Obrońco pokrzywdzonych,
Ucieczko strapionych,
Opiekunie więźniów,
Patronie i opiekunie pielgrzymów,
Wielki cudotwórco,
Uzdrawiający chorych,
Przywracający wzrok niewidomym,
Porcie ocalenia dla tonących,
Pociecho i ratunku umierających,
Głosicielu sprawiedliwości Bożej,
Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem,
Patronie naszej Ojczyzny,
Patronie miasta Krakowa,
Ozdobo Akademii Krakowskiej,
Świetlany wzorze stanu profesorskiego,
Patronie stanu nauczycielskiego,
Opiekunie naukami się zajmujących,
Nauczycielu prawdy,
Ucieczko we wszystkich potrzebach,
Cieszący się z wybranymi w niebie,

Bądź nam miłościw, prosimy Cię Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.


Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej udzielić raczył, Święty Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył,
Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył,
Aby nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył,
Aby nas w nieszczęściach i doświadczeniach doczesnych poratować raczył,
Aby w Kościele świętym ducha miłości braterskiej i jedności utwierdzić i pomnożyć raczył,
Aby Ojczyznę naszą zachował w pokoju i błogosławić jej raczył,
Aby rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył,
Aby dzieci i młodzież szczególną opieką otoczyć raczył,
Aby młodzież akademicką w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej postawie utwierdzić raczył,
Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył,
Aby Bóg Wszechmogący wszystkich wiernych łaską wytrwania, a błądzących łaską nawrócenia i pokuty obdarować raczył,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami Święty Janie Kanty,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.


Módlmy się:  Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę Świętego Jana Kantego kapłana, wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają. Przez Chrystusa Pana naszego.  Amen.