Szkoła Biblijna

 

Ostatnie zajęcia Szkoły Biblijnej połączone z wręczeniem dyplomów odbędą się w sobotę

4 lipca o godz. 9.30 

Pierwszym celem zajęć jest edukacja biblijna. Szkoła Biblijna ma zapewnić słuchaczom pogłębioną wiedzę na temat ksiąg Starego i Nowego Testamentu, to znaczy pełniejsze poznanie Boga i Jego woli względem człowieka. Lektura Biblii zwykle nasuwa wiele pytań.

Zadaniem organizowanych spotkań jest dostarczenie narzędzi do poprawnego i samodzielnego czytania Pisma Św. Czym innym bowiem jest prywatna lektura, podczas której Bóg przemawia do nas w naszym „tu i teraz”, a czym innym odczytanie uniwersalnego i ponadczasowego przesłania tekstów biblijnych.

ks. prof. Waldemar Rakocy CM

Drugim celem zajęć jest formacja biblijna. Pogłębienie wiedzy ma służyć pogłębieniu wiary. Prawda o Bogu zachwyca nas i pociąga. Temu, kto czegoś nie zgłębił, nawet najmądrzejsza rzecz może wydać się mało interesująca, lecz zagłębiając się w temat, odkrywa, jak mylne były jego pierwsze odczucia. Zdobywanie wiedzy na temat Pisma Św. ma pomóc w formacji duchowej – w bardziej świadomym i radosnym przeżywaniu wiary. Dlatego każdy, niezależnie od wieku i wykształcenia, może wziąć w nich udział. Zajęcia będą podzielone na trzy części:

Pierwsza z nich będzie poświęcona zagadnieniom wprowadzającym, takim jak problem natchnienia, powstanie kanonu Pisma Św., zasady interpretacji tekstów, odkrycia w Qumran, księgi apokryficzne, itp.

W drugiej części będą omawiane wybrane księgi Pisma Św., jak na przykład poszczególne Ewangelie czy listy św. Pawła. W przypadku każdego pisma zostaną omówione wszystkie ważne zagadnienia – począwszy od kontekstu historycznego, na przesłaniu kończąc.

Częścią trzecią będzie praca na wybranych tekstach (przykładowo opis zwiastowania), które zostaną szczegółowo przeanalizowane. Słuchacze uzyskają w ten sposób nie tylko pogłębioną wiedzę na temat samego tekstu, ale zobaczą też, jak – krok po kroku – odczytuje się przesłanie Pisma Św.

Ze względu na bogactwo Pisma Św. zajęcia są planowane w cyklu trzyletnim. Można włączyć się w nie w dowolnym momencie. Nie ma bowiem większego znaczenia, czy ktoś rozpocznie swoją edukację biblijną od Ewangelii, Listów św. Pawła czy od Psalmów.

Więcej informacji na: www.waldemarrakocy.pl (pod zakładką „Szkoła Biblijna”).